ក្រុមដាច់ដោយឡែកពីគ្នា: អ្នកចូលរួមទាំងអស់

HSIR2012 - Gruppenfoto 4