Та нэгэн зэрэг олон үгсээр хайлж хийж болох ба хайлтдаа дараах байдлаар нарийвчлал хийж болно:

    үг - текст дотор энэ үгтэй дүйцэх дурын үгийг олох
  • +үг - зөвхөн яг тохирох үгс олдоно.
  • -үг- энэ үг орсон хайлтын дүнгүүдийг битгий багтаа.