អ្នកអាចស្វែងរកពាក្យច្រើនក្នុងពេលតែមួយបាន ។

ពាក្យ ៖ រកពាក្យដែលផ្គូផ្គងនឹងពាក្យដែលនៅក្នុងអត្ថបទ ។
+ពាក្យ ៖ រកឃើញតែពាក្យដែលផ្គូផ្គងទាំងស្រុងតែប៉ុណ្ណោះ ។
-ពាក្យ ៖ មិនរួមបញ្ចូលលទ្ធផលដែលមានពាក្យនេះទេ ។