සම්පත විවෘත කිරීමට Anleitungen für VC-Teilnehmer/innen මත ක්ලික් කරන්න.