ຄລິກລິ້ງ Anleitungen für VC-Teilnehmer/innen ເພື່ອເປີດແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ.