ចុចលើតំណ Anleitungen für VC-Teilnehmer/innen ដើម្បីបើកធនធាន។