සම්පත විවෘත කිරීමට Ausführliche Dokumentation zum Thema "Gegenseitige Beurteilung" (docs.moodle.org) මත ක්ලික් කරන්න.