Kontakt

Kontakt

Support des Virtuellen Campus an der Universität Bamberg

IT-Support
Rechenzentrum
Feldkirchenstraße 21
96045 Bamberg
Telefon: +49 (0)951/863-1333
E-Mail: it-support@uni-bamberg.de

Administration des Virtuellen Campus an der Universität Bamberg

IT für die Lehre (ITfL-Service)

Rechenzentrum
Feldkirchenstraße 21
96045 Bamberg
Telefon: +49 (0)951/863-1337
E-Mail: itfl-service@uni-bamberg.de

Last modified: Monday, November 3, 2014, 5:46 PM