ഈ പഠനക്രമം ഇപ്പോള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കു് ലഭ്യമല്ല