Semester: 2023/24 Wintersemester
Arabisch: Schriftlicher Ausdruck I
Semester: 2023/24 Wintersemester
Persisch: Sprachpraxis A1: Persisch 2
Semester: 2023/24 Wintersemester
Hocharabische Konversation
Semester: 2023/24 Wintersemester
Arabisch: Sprachpraxis A1: Arabisch 1
Semester: 2023/24 Wintersemester
Arabisch: Hörverstehen und Sprechen
Semester: 2023/24 Wintersemester