IIS-E-Biz-B: Electronic Business
Semester: 2022/23 Wintersemester
IIS-MobIS-B: Modellierung betrieblicher Informationssysteme
Semester: 2022/23 Wintersemester
IIS-Sem-M: Masterseminar zu Industriellen Informationssystemen
Semester: 2022/23 Wintersemester
WI-Projekt-B: Systementwicklung
Semester: 2022/23 Wintersemester
IIS-MODS-M: Modulare und On-Demand-Systeme
Semester: 2022/23 Wintersemester
IIS-Sem-B: Bachelorseminar zu Industriellen Informationssystemen
Semester: 2022/23 Wintersemester