Forschungsprojektpraktikum 2 Mensch-Computer-Interaktion (HCI-Proj2-M)
Semester: 2021/22 Wintersemester
Interaktive Systeme (HCI-IS-B)
Semester: 2021/22 Wintersemester
Projekt Mensch-Computer-Interaktion (HCI-Proj-B)
Semester: 2021/22 Wintersemester