Urheberrecht in der Lehre (e-teaching.org)

e-teaching.org zum Thema Urheberrecht in der Lehre.

ཐོན་ཁུངས་ཁ་ཕྱེ་ནི་དོན་ལས་ http://e-teaching.org/projekt/rechte/urheberrecht/ འབྲེལ་ལམ་ཨེབ་གཏང་།