Ausführliche Dokumentation zum Thema "Gruppen/Gruppierungen" auf moodle.org

Ausführliche Dokumentation zur Lernaktivität "Gruppen/Gruppierungen" auf docs.moodle.org

Klicka på http://docs.moodle.org/de/Gruppen för att öppna resurs