వెతుకు

ఒకటో రెండో, లేదా ఇంకా ఎక్కువో పదాల కోసం పాఠ్యంలో మామూలుగా వెతికేందుకు, ఒకదాని కొకదానికి మధ్య ఖాళీలుంచి అన్నటినీ టైపించండి. రెండు కారెక్టర్ల కంటే పెద్దవైన పదాలన్నిటినీ వాడుతాం.

మెరుగైన వెతుకులాట కోసం, వెతుకు పెట్టెలో ఏమీ టైపించకుండా, వెతుకు బొత్తాన్ని నొక్కండి; మెరుగైన వెతుకు ఫారానికి తీసుకువెళ్తుంది.