வாரம் பெயர் Description
21 Oktober - 27 Oktober வளங்கள் Tesniere.pdf

Autor: Bernd Schwischay

வளங்கள் Syntax-Grundbegriffe
28 Oktober - 3 November வளங்கள் Syntax-Dependenz1.pdf

Erster Zugang zur Dependenzgrammatik, insbesondere Tesnière.

4 November - 10 November வளங்கள் Tesnières Syntax.pdf
11 November - 17 November வளங்கள் Indizierung.pdf
18 November - 24 November வளங்கள் Dependenzanalysen.pdf
25 November - 1 Dezember வளங்கள் Generative Syntax der romanischen Sprachen Kap. 1 und 2
வளங்கள் Konstituentenanalyse.pdf
2 Dezember - 8 Dezember வளங்கள் Generative Grammatik.pdf
9 Dezember - 15 Dezember வளங்கள் Government & Binding.pdf
வளங்கள் Einladung der Fachschaft der Studierenden der Romanistik zur Weihnachtsfeier
16 Dezember - 22 Dezember வளங்கள் GB-Analysen.pdf
6 Januar - 12 Januar வளங்கள் Minimalismus.pdf
13 Januar - 19 Januar வளங்கள் Optimalitätstheorie.pdf
20 Januar - 26 Januar வளங்கள் Schulgrammatik.pdf
27 Januar - 2 Februar வளங்கள் Zusammenfassung.pdf