සතිය නම විස්තරය
21 Oktober - 27 Oktober සම්පතක් Tesniere.pdf

Autor: Bernd Schwischay

සම්පතක් Syntax-Grundbegriffe
28 Oktober - 3 November සම්පතක් Syntax-Dependenz1.pdf

Erster Zugang zur Dependenzgrammatik, insbesondere Tesnière.

4 November - 10 November සම්පතක් Tesnières Syntax.pdf
11 November - 17 November සම්පතක් Indizierung.pdf
18 November - 24 November සම්පතක් Dependenzanalysen.pdf
25 November - 1 Dezember සම්පතක් Generative Syntax der romanischen Sprachen Kap. 1 und 2
සම්පතක් Konstituentenanalyse.pdf
2 Dezember - 8 Dezember සම්පතක් Generative Grammatik.pdf
9 Dezember - 15 Dezember සම්පතක් Government & Binding.pdf
සම්පතක් Einladung der Fachschaft der Studierenden der Romanistik zur Weihnachtsfeier
16 Dezember - 22 Dezember සම්පතක් GB-Analysen.pdf
6 Januar - 12 Januar සම්පතක් Minimalismus.pdf
13 Januar - 19 Januar සම්පතක් Optimalitätstheorie.pdf
20 Januar - 26 Januar සම්පතක් Schulgrammatik.pdf
27 Januar - 2 Februar සම්පතක් Zusammenfassung.pdf